Ubezpieczenie IT

UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Produkt skierowany jest do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i nie ukończyły 65 roku życia

Podstawowe warunki ubezpieczenia

Całkowita okresowa niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania zawodu, która rozpoczyna się w okresie dwunastu miesięcy od daty Nieszczęśliwego wypadku lub od daty ujawnienia się Choroby, a w świetle aktualnej wiedzy medycznej stan Ubezpieczonego daje nadzieję na odzyskanie przez niego zdolności do pracy w zawodzie. 

O całkowitej okresowej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku decyduje fakt zajścia zdarzenia spełniającego definicję zawartą w Warunkach Ubezpieczenia oraz formalne udokumentowanie zaistnienia czasowej niezdolności do pracy.  

Honorowane dokumenty to zwolnienie lekarskie (e-zwolnienie) wraz z zaświadczeniem lekarskim, dokumentacją medyczną, wypisem ze szpitala, zaświadczeniem o przyznaniu zasiłku rehabilitacyjnego lub orzeczeniem o czasowej niezdolności do pracy, potwierdzającymi fakt całkowitej okresowej niezdolności do zarobkowania.  

Należy pamiętać, że w momencie wypłaty świadczenia Ubezpieczony podpisuje oświadczenie, iż w okresie tym nie pracował w swoim zawodzie. W przypadku wątpliwości co do zasadności roszczenia, Ubezpieczyciel ma prawo wezwać Ubezpieczonego przed komisję lekarską lub zlecić zaoczną opinię lekarską na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej. 

Klasy ryzyka zawodowego (do kalkulacji składki)

Klasa I Osoby wykonujące wyłącznie pracę o charakterze biurowym, umysłowym lub zarządczym oraz osoby niepracujące

Klasa II Osoby wykonujące pracę angażującą czynności manualne bez wykorzystania maszyn oraz osoby, których praca jest uzależniona od prowadzenia pojazdów mechanicznych

Klasa III Osoby wykonujące pracę fizyczną wymagającą użycia maszyn

Klasa IV Osoby wykonujące pracę fizyczną wymagającą użycia lub przebywania w bezpośrednim otoczeniu ciężkich lub niebezpiecznych maszyn, albo korzystania z niebezpiecznych narzędzi

Klasa V Osoby wykonujące pracę w warunkach podwyższonego ryzyka – na morzach, oceanach, pod wodą, pod ziemią oraz pracę grożącą upadkiem z wysokości powyżej dwóch metrów, służby ratownicze, załogi statków powietrznych

 

Jesteś zainteresowany?

Ubezpieczenie chroni od całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku i choroby

Poziom wynagrodzenia liczony jest od kwoty brutto.

Świadczenie nie może przekraczać 65% miesięcznego przychodu Ubezpieczonego z zawodu, nie więcej niż wysokość sumy ubezpieczenia.

Okres wyczekiwania dla świadczenia związanego z Nieszczęśliwym wypadkiem: 14 dni – płatne od 15 dnia. Okres wyczekiwania dla świadczenia związanego z Chorobą: 21 dni – płatne od 22 dnia.

Wysokość świadczenia za okres krótszy niż pełny miesiąc zostanie obliczona proporcjonalnie do świadczenia miesięcznego określonego w Polisie według stawki dziennej w wysokości 1/30 świadczenia miesięcznego.

I klasa ryzyka zawodowego – ubezpieczonymi mogą być tylko osoby wykonujące wyłącznie pracę o charakterze biurowym, umysłowym lub zarządczym oraz osoby nie pracujące.

Okres odszkodowawczy wynosi 24 miesiące. Umowa może zostać zawarta na okres 12 miesięcy.

Okres odszkodowawczy wynosi 24 miesiące. Umowa może zostać zawarta na okres 12 miesięcy.

Ile to kosztuje?

Przykład I: programista urodzony w czerwcu 1985, przychód 15 000 zł brutto, klasa ryzyka I (bez prowadzenia pojazdów): składka roczna płatna w 1 racie – 2 222 zł

Przykład II: programista -urodzony w czerwcu 1995, przychód 12 000 zł brutto, klasa ryzyka I (bez prowadzenia pojazdów): skłądka roczna jednorazowa: 1 628 zł.

Ograniczenia odpowiedzialności

Ryzyko aktywnego życia (trzeba na etapie wniosku zaznaczyć, że ma być włączone): 

 1. eksploracja jaskiń (w tym nurkowanie jaskiniowe),
 2. wspinaczka wysokogórska poza szlakami turystycznymi (w tym z użyciem lin),
 3. kolarstwo grawitacyjne,
 4. kajakarstwo górskie lub rafting,
 5. nurkowanie z akwalungiem poniżej trzydziestu metrów głębokości lub nurkowanie swobodne poniżej dziesięciu metrów głębokości,
 6. żeglarstwo morskie i oceaniczne w charakterze członka załogi,
 7. jazda konna,
 8. skoki konne przez przeszkody,
 9. narciarstwo lub snowboarding z wykorzystaniem helikoptera,
 10. zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, za wyjątkiem zjazdów pod opieką wykwalifikowanego instruktora zatrudnionego w miejscowym ośrodku narciarskim,
 11. łowiectwo z użyciem broni palnej,
 12. jazda na quadzie,
 13. jazda na motocyklu o pojemności skokowej silnika powyżej 125 cm3, za wyjątkiem jazdy w ramach zawodu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ubezpieczenie od utraty dochodu – komu się przyda i kiedy warto je zawrzeć?


Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Wojna, działania wojenne, rozruchy wśród ludności cywilnej.
 2. Celowe narażenie się ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko utraty życia (z wyjątkiem usiłowania ratowania ludzkiego życia).
 3. Pozostawanie przez ubezpieczonego pod wypływem alkoholu w stężeniu wyższym niż 0,5 promila lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych o podobnym działaniu, chyba że zostały one zażyte zgodnie z zaleceniami uprawnionego lekarza, niebędącego członkiem rodziny Ubezpieczonego.
 4. Choroba Ubezpieczonego lub uszkodzenie ciała, albo ich następstwa, które przed zawarciem umowy ubezpieczenia były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia pod nadzorem lekarza.
 5. Ciąża lub poród oraz wszelkie powikłania wynikające z ciąży i porodu.
 6. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lub stawów, zapalenie stawów lub jakikolwiek inny proces zwyrodnieniowy dotyczący kręgosłupa, stawów, kości, mięśni, ścięgien lub wiązadeł.
 7. Jazda konna Ubezpieczonego w ramach wyścigów, niezależnie od ich rodzaju, w tym również treningi do wyścigów oraz jazdy na torach wyścigowych.
 8. Udział Ubezpieczonego w wyścigach lub rajdach pojazdów mechanicznych, niezależnie od ich rodzaju, w tym również treningi do wyścigów lub rajdów.
 9. Sport uprawiany przez Ubezpieczonego zawodowo, uczestnictwo w imprezach sportowych z zamiarem zdobycia nagrody pieniężnej.
 10. Neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres, przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu. Tutaj też depresja itp.