Ubezpieczenie IT

REGULAMIN SERWISU UBEZPIECZENIE IT

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu „Ubezpieczenie IT” działającego pod adresem internetowym https://ubezpieczenieit.pl (dalej: „Serwis”) oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
3. Właścicielem Serwisu jest Ubezpieczenie IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (adres siedziby: ul. Wrocławska 98/1, 81-530 Gdynia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000527586, posiadająca NIP: 5862292598, REGON: 2221784010, kapitał zakładowy: 10 000 złotych wpłacony w całości (dalej: „Usługodawca”).
4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
1) poczty elektronicznej – pod adresem: help@ubezpieczenieit.pl;
2) poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Wrocławska 98/1, 81-530 Gdynia;
3) telefonu – pod numerem: 575 155 685
5. W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca:
1) dostarcza Użytkownikom możliwość zawarcia Umowy Ubezpieczenia;
2) dostarcza Subskrybentom Newsletter.
6. Dostępne w Serwisie informacje o usługach dostarczanych przez Usługodawcę, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.


§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1) Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
2) Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Kalkulacja – wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika i oceny ryzyka przeprowadzonej przez Usługodawcę.
5) Licencja – termin zdefiniowany w § 7 ust. 1 Regulaminu;
6) Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Usługodawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie;
7) Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
8) OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których jest zawierana Umowa Ubezpieczenia; OWU są̨ doręczane nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu (przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia) oraz poczty elektronicznej, w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie;
9) Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia;
10) Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę;
11) Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Kalkulacji lub Newsletter;
12) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
13) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
14) Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
15) Składka ubezpieczeniowa – opłata za ubezpieczenie wyrażona w złotych (PLN);
16) Subskrybent – osoba, która zawarła ze Usługodawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
17) Ubezpieczony – Użytkownik, na którego rzecz zawarto Umowę̨Ubezpieczenia.
18) Ubezpieczający – Użytkownik, który zawarł Umowę̨Ubezpieczenia i jest zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej; Ubezpieczający powinien mieć́ pełną zdolność́ do czynności prawnych;
19) Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej lub ogólnej) lub ryzyk cybernetycznych zawierana za pośrednictwem Usługodawcy, której treść regulują Polisa oraz OWU;
20) Usługa Kalkulacji – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta polegająca na sporządzeniu przez Usługodawcę Kalkulacji w celu zawarcia Umowy Ubezpieczenia;
21) Usługobiorca – Użytkownik lub Subskrybent;
22) Usługodawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
23) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
24) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
25) Ustawa dystrybucyjna – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń́;
26) Ustawa reklamacyjna – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


§ 3.

Informacje dotyczące Usługodawcy wymagane przez przepisy Ustawy dystrybucyjnej

Działalność agencyjna jest prowadzona przez Usługodawcę pod firmą Ubezpieczenie IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (adres siedziby: ul. Wrocławska 98/1, 81-530 Gdynia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000527586, posiadająca NIP: 5862292598, REGON: 2221784010, kapitał zakładowy: 10 000 złotych wpłacony w całości.

1. Usługodawca oświadcza, że pośredniczy w zawieraniu Umów Ubezpieczenia i jest wpisany do Rejestru pośredników ubezpieczeniowych (dalej: „Rejestr”) prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa), pod numerem: 11223850/A. Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl.
2. Usługodawca wykonuje czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń́(ubezpieczycieli) wymienionych w Serwisie oraz w Rejestrze dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.
3. Dokumenty pełnomocnictw zawierające szczegółowy zakres umocowania Usługodawcy i upoważniające do podejmowania czynności na rzecz zakładów ubezpieczeń (ubezpieczycieli) są dostępne pod adresem: https://ubezpieczenieit.pl/pelnomocnictwa
4. Usługodawca – na mocy pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, działa na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń (ubezpieczycieli):
    1) Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce,
    2) Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
    3) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
5. Usługodawca wykonuje czynności agencyjne czynności poprzez zatrudnionych pracowników, na podstawie wymaganych przepisami prawa upoważnień́ , które polegają̨ na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego ubezpieczycielem, w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Formularz do sprawdzenia pracowników Usługodawcy (osób wykonujących czynności agencyjne) w Rejestrze jest dostępny pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agentsEmployee.
6. W związku z oferowanymi Umowami Ubezpieczenia Usługodawca otrzymuje od zakładów ubezpieczeń (ubezpieczycieli) wynagrodzenie w postaci prowizji, na podstawie zawartej umowy Usługodawca nie posiada akcji bądź́ udziałów zakładów ubezpieczeń́ (ubezpieczycieli) uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub – odpowiednio – zgromadzeniu wspólników.
7. Zakłady ubezpieczeń (ubezpieczyciele), z którymi współpracuje Usługodawca nie posiadają̨udziałów w spółce Usługodawcy uprawniających do co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.
8. Usługodawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z wykonywania przez niego czynności agencyjnych.


§ 4.

Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Usługodawcę za
pomocą Serwisu, niezbędne jest łącznie:
    1) połączenie z siecią Internet;
    2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
    3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 5.
Ogólne zasady świadczenia usług

1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami
Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
2. Dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
3. Usługobiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych.
4. W przypadku, gdy czynności w Serwisie (w szczególności zawarcia Umowy Ubezpieczenia) dokonuje osoba fizyczna działająca w imieniu Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną, dokonanie takiej czynności jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną dokonującą takiej czynności oświadczenia, że jest ona uprawniona do reprezentowania Usługobiorcy. Usługodawca jest uprawniony do żądania od takiej osoby fizycznej przedłożenia dowodu posiadania przez nią uprawnień do reprezentowania Usługobiorcy, w szczególności dokumentu pełnomocnictwa lub wyciągu z właściwego rejestru. W przypadku dokonania czynności w imieniu Usługobiorcy pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania, osoba fizyczna dokonująca tej czynności ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie oświadczenia, wezwania, zawiadomienia i informacje, o których mowa w Regulaminie, mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
6. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.


§ 6.

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz Kalkulacja

1. Umowa Ubezpieczenia może zostać zawarta przez ubezpieczyciela jedynie z Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, po sporządzeniu Kalkulacji.
2. Zasady zawierania i rozwiazywania Umowy Ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron, okres na jaki dana Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta, w tym informacje dotyczące należnych świadczeń́określone są̨w OWU oraz Polisie.
3. Sporządzenie Kalkulacji nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy Ubezpieczenia.
4. Przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia Usługodawca udostępnia Użytkownikowi:
    1) Kartę produktu ubezpieczeniowego,
    2) OWU,
    3) pełnomocnictwo agencyjne.
5. W celu zawarcia Umowy Ubezpieczenia Użytkownik:
    1) powinien wejść w zakładkę „Kup polisę” oraz wypełnić arkusz Kalkulacji poprzez podanie niezbędnych danych, takich jak:
        a) forma prowadzenia działalności gospodarczej;
        b) przewidywane przychody z działalności gospodarczej;
        c) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny);
    2) powinien wypełnić interaktywny formularz oceny ryzyka (udzielając odpowiedzi na zawarte w nim pytania wraz z objaśnieniami);
    3) powinien wypełnić interaktywny formularz informacji na temat działalności gospodarczej („5 pytań o Twoją firmę”);
    4) w przypadku pozytywnego wyniku oceny ryzyka w ramach Kalkulacji Użytkownik jest kierowany do podsumowania oraz formularza zakupu (zawarcia Umowy Ubezpieczenia);
    5) w przypadku, gdy wynik oceny ryzyka w ramach Kalkulacji wykluczy możliwość zawarcia Umowy Ubezpieczenia według standardowej procedury – Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu zbadania możliwości przedstawienia indywidualnej oferty ubezpieczenia (pod warunkiem zaznaczenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy oraz kontakt telefoniczny).
6. Składka ubezpieczeniowa wyliczona w ramach Kalkulacji jest wiążąca dla podanych i zatwierdzonych przez Użytkownika danych. Każda modyfikacja i zmiana wprowadzonych danych powodują konieczność́dokonania nowej Kalkulacji.
7. Kalkulacja z wyliczoną składką ubezpieczeniową jest ważna przez 30 dni, o ile przy zawarciu Umowy ubezpieczenia nie nastąpi rekalkulacja Składki ubezpieczeniowej z powodu zmiany historii ubezpieczeniowej i szkodowej Ubezpieczonego.
8. Na podstawie informacji wprowadzonych do formularzy Kalkulacji udostępnianych w Serwisie przez Użytkownika Usługodawca – działając w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela – proponuje zawarcie Umowy ubezpieczenia.
9. Po wprowadzeniu wymaganych danych Użytkownik jest obowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia prawidłowości i poprawności wprowadzonych danych.
10. Akceptacja oferty przez Użytkownika następuje poprzez zapłatę̨ określonej w ramach Kalkulacji Składki ubezpieczeniowej.
11. Zapłata Składki ubezpieczeniowej następuje jednorazowo lub w ratach przewidzianych w OWU.
12. Płatność Składki ubezpieczeniowej może zostać dokonana w następujący sposób:
    1) za pomocą systemu płatności elektronicznych obsługiwanych przez Autopay S.A.;
    2) przelewem na rachunek bankowy.
13. Płatność́Składki ubezpieczeniowej (lub jej pierwszej raty) powinna nastąpić́
w terminie określonym w ofercie lub w terminie ustalonym z ubezpieczycielem- w przeciwnym razie oferta wygasa i wpłata Składki ubezpieczeniowej nie wywoła skutku w postaci zawarcia Umowy Ubezpieczenia (a zapłacona po terminie będzie podlegać zwrotowi).
14. Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta z momentem opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty w kwocie określonej w Umowie Ubezpieczenia lub w Ofercie. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego ubezpieczyciela.
15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika, który dokonał płatności.
16. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną (na wskazany przez niego adres e-mail):
    1) Polisę;
    2) OWU;
    3) wypełniony automatycznie wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia;
    4) certyfikat ubezpieczenia.


§ 7.

Umowa o dostarczanie Newslettera

1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien podać Usługodawcy w tym celu adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
2. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej może nastąpić w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Subskrybenta elektronicznego formularza udostępnionego na Serwisie.
3. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Usługodawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
1) Newsletter nie podlega aktualizacji;
2) częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy.
6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie, Subskrybent może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Regulaminu.
8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Usługodawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
1) kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
2) wysłanie Usługodawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
9. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.


§ 8.

Reklamacje składane na podstawie Ustawy reklamacyjnej

1. Użytkownik ma prawo składać́reklamacje dotyczące działań́podejmowanych przez Usługodawcę,
w sprawach niezwiązanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową za pomocą:
1) poczty elektronicznej – pod adresem: help@ubezpieczenieit.pl;
2) poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Wrocławska 98/1, 81-530 Gdynia;
3) telefonu – pod numerem: 575 155 685
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, są rozpatrywane bezzwłocznie, nie później niż̇ w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w formie papierowej lub przy wykorzystaniu innego trwałego nośnika. Odpowiedź może zostać́ dostarczona również̇pocztą elektroniczną, o ile Użytkownik zgłosi takie żądanie w treści reklamacji.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Usługodawca w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśni przyczynę̨opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać́ustalone na potrzeby rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nieprzekraczający 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń́ Użytkownika zawartych w reklamacji, Użytkownik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postepowania przed Rzecznikiem Finansowym dostępne są̨na stronie internetowej https://rf.gov.pl.
5. Reklamacje, których przedmiotem jest ochrona ubezpieczeniowa, będą̨ przekazywane odpowiedniemu zakładowi ubezpieczeń́ oraz rozpatrywane zgodnie z postanowieniami OWU i umowy zawartej przez Usługodawcę z zakładem ubezpieczeń.


§ 9.
Reklamacje dotyczące Newslettera oraz Kalkulacji

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie:
    1) Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
    2) Umów o dostarczanie Newslettera;
    3) korzystania z Usługi Kalkulacji;
    4) Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
2. Dostarczany Usługobiorcę przez Usługodawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
    1) w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
    2) przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
    1) istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
    2) ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego -w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Usługobiorca może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1
Regulaminu.
6. Reklamacja powinna zawierać:
    1) imię i nazwisko Usługobiorcy;
    2) adres poczty elektronicznej;
    3) opis ujawnionej Niezgodności;
    4) żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
7. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udziela Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację, w której:
    1) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
    2) odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
    3) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
10. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Usługodawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Usługobiorca może złożyć Usługodawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy, gdy:
    1) doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego
dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
    2) Usługodawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową
dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
    3) Niezgodność występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Przedmiot
świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
    4) Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Usługodawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
    5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
13. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
    1) imię i nazwisko Usługobiorcy;
    2) adres poczty elektronicznej;
    3) datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
    4) opis ujawnionej Niezgodności;
    5) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust.11 powyżej;
    6) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
14. Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
15. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Konta biznesowego lub Umowy o dostarczanie Usługi ogłoszeniowej, Usługodawca usuwa odpowiednio Konto biznesowe lub Ogłoszenie niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
16. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.


§ 10.
Prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia lub Umowy o dostarczanie Newslettera

1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę̨ Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu może od niej odstąpić́ bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, o ile jest to termin późniejszy.
2. Użytkownik będący Przedsiębiorcą, który zawarł Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
3. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia Użytkownik może złożyć za pomocą:
    1) poczty elektronicznej – pod adresem: help@ubezpieczenieit.pl;
    2) poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Wrocławska 98/1, 81-530 Gdynia.
5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Usługobiorcy otrzymanie Oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej.
6. Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Użytkownika z obowiązku opłacenia Składki ubezpieczeniowej za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa stanowi wówczas iloczyn dni, w których ubezpieczyciel udzielał ochrony i kwoty wynikającej z podziału Składki ubezpieczeniowej na dni okresu ochrony określone w Polisie.
7. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.


§ 11.
Własność intelektualna Usługodawcy

1. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności:
    1) nazwa Serwisu;
    2) logo Serwisu;
    3) zasady działania strony internetowej Serwisu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych
– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego
zezwolenia jest zabronione.


§ 12.
Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności
dostępnej pod adresem: https://ubezpieczenieit.pl/polityka-prywatnosci


§ 13.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.
2. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
    1) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
    2) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
    3) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Usługobiorca może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 14.
Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
    1) zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
    2) rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
    3) dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
    4) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
2. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu. Niezależnie, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Usługobiorcom pocztą elektroniczną.
3. Do Umów o dostarczanie Usługo ogłoszeniowej oraz Umów o dostarczanie Usługi kontaktowej zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta biznesowego lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera.


§ 15.
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.
2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 19.11.2023 r