Ubezpieczenie IT

Zamówienia publiczne w branży IT: wyzwania i trendy

Usługi z sektora IT odgrywają dziś kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia. Od systemów informatycznych po rozwiązania internetowe – technologie informatyczne są nieodłączną częścią działalności biznesowej, administracyjnej i społecznej. Większość firm IT w codziennej pracy respektuje prawo cywilne i ustawy o prawie autorskim. Zupełnie innymi prawami rządzą się jednak zlecenia realizowane dla podmiotów administracyjnych państwowych czy samorządowych. Tutaj zastosowanie mają przepisy o zamówieniach publicznych. Co trzeba o nich wiedzieć? 

Specyfika zamówień publicznych w branży IT 

Zamówienia publiczne regulowane są specyficznymi przepisami. Ich celem jest zapewnianie uczciwych warunków konkurencji dla wszystkich uczestników takiego przetargu. Każde zamówienie publiczne musi spełniać dwa podstawowe warunki. Zgodnie z nowelą ustawy z 2021 roku są to: bezstronność i jawność oraz gospodarność budżetem publicznym. 

Choć istnieją różny formy składania zamówień, to 90% wszystkich odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego, czyli takiego, który ogłaszany jest publicznie i do którego przystąpić może dowolna liczba oferentów.  

Zamówienia publiczne w branży IT mają swoje specyficzne cechy, wynikające z szybkiego tempa rozwoju technologicznego oraz złożoności technologii informatycznych. Często wiążą się one z potrzebą uwzględnienia najnowszych rozwiązań i standardów, co może stanowić wyzwanie zarówno dla zamawiających, jak i dostawców. 

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost liczby zamówień publicznych związanych z branżą IT. Jest to związane zarówno z rozwojem technologicznym, jak i z coraz większym zapotrzebowaniem sektora publicznego na nowoczesne rozwiązania informatyczne. Można się spodziewać, że liczba takich przetargów będzie tylko rosnąć.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sztuczna inteligencja w IT: przyszłość programowania i pracy w branży technologicznej

Specyfikacja warunków zamówienia – przetargi dla IT 

Dokumentem, który reguluje warunki konkretnego przetargu, jest SW, czyli Specyfikacja Warunków Zamówienia. Znajdują się tam wymagania formalne i merytoryczne stawiane potencjalnym wykonawcom. To też najistotniejszy z ich punktu widzenia dokument. To właśnie dogłębna analiza zapisów zawartych w SWZ pozwala ocenić, czy start w przetargu jest opłacalny.  

SWZ i jego precyzyjne przygotowanie jest też istotne z punktu widzenia zamawiającego. Jeśli któryś element nie będzie dostatecznie dokładnie opisany – jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza (vide: wyrok z dnia 9 marca 2016 r., sygn. KIO 278/16) nieprecyzyjne sformułowanie SWZ (pozwalające na różne odczytania zapisów) nakazuje przyjąć interpretację korzystną dla wykonawcy. 

 

Jak to działa, czyli zasady zamówień publicznych dla IT 

Firmy IT najczęściej przyzwyczajone są do możliwości swobodnego negocjowania poszczególnych zapisów umowy z zamawiającym. Przy zamówieniach publicznych nie jest to jednak możliwe. Wszystkie warunki współpracy są już określone w SWZ. Niemożliwe jest więc np. zgłoszenie innego niż zamówiony sposobu realizacji projektu czy negocjowanie wynagrodzenia. 

Należy pamiętać, że przy zamówieniach publicznych standardem są też zapisy dotyczące kar umownych. Należy bezwzględnie sprawdzić ich wysokość, warunki występowania i inne elementy dotyczące kar umownych nakładanych potencjalnie na wykonawcę.  

Z kolei po stronie zamawiającego bardzo ważne będzie ustalenie zasad związanych z przeniesieniem praw autorskich. Zamawiający często chce prawa do wprowadzania zmian w oprogramowaniu np. w sytuacji korzystania z usług innego wykonawcy. Na to często nie chce zgodzić się firma realizująca oprogramowanie – może bowiem stracić monopol na obsługę, dając innemu SH prawo do wprowadzania zmian w programie.  

Wybrane zagadnienia w zamówieniach na dostawy i usługi IT 

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT to obszar, który podlega specjalnym regulacjom i wymagań.  

Warto zauważyć, że w ostatnich latach obserwuje się pewne zmiany w podejściu do zamówień publicznych w branży IT, takie jak większe uwzględnienie innowacyjności czy elastyczności w procesie realizacji projektów. Jednocześnie, wciąż istnieją wyzwania związane z zapewnieniem uczciwej konkurencji oraz skutecznym wykorzystaniem środków publicznych. 

Podsumowując, zamówienia publiczne w branży IT stanowią istotny obszar, który wymaga uwagi ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Kluczowe jest dostosowanie procedur i wymagań do specyfiki projektów informatycznych oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przynieść korzyści zarówno dla sektora publicznego, jak i dla przedsiębiorstw działających w branży IT. 

Picture of Joanna Mucha

Joanna Mucha

Założycielka i CEO ubezpieczenieit.pl.

Specjalistka ds. ubezpieczeń z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Przez wiele lat pracowała z klientami z sektora IT jako brokerka ubezpieczeniowa. Od podszewki poznała ich problemy i potrzeby.

Żeby na nie odpowiedzieć, stworzyła Ubezpieczenia IT – pierwszy w Polsce serwis do w pełni zdalnego zakupu ubezpieczenia branżowego.

Odwiedź profil na LinkedIn

Spis treści

Jeszcze nigdy nie było to tak proste